Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 469736
Strona główna Prawa dziecka
Prawa dziecka
PDF Drukuj Email

PRAWA RODZICÓW

 

 • Prawo do zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
 • Prawo uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy
 • Prawo uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
 • Prawo wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa
 •  OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • Przestrzeganie Statutu Przedszkola
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo Przestrzeganie godzin pracy przedszkola
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie5 zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • Uczestniczyć w zebraniach rodziców
 • Utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
 •  
  PDF Drukuj Email

  WYCIĄG ZE STATUTU DOTYCZĄCY PRAW DZIECKA

  § 15 p.2

  Dzieci w przedszkolu mają prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dyaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności
 • opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat
 • akceptacji jego osoby
 •  
  PDF Drukuj Email

  PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU


 • prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego (zdobywanie wiedzy i różnych umiejętności, doskonalenie myślenia oraz rozumienie siebie i świata-realizacja podstawy programowej)
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania
 • prawo do nauki religii
 • prawo do tożsamości
 • prawo do szczególnej opieki i troski
 • prawo do prywatności, intymności
 • prawo do snu i wypoczynku
 • prawo do zdrowych posiłków
 • prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień
 • prawo do poszanowania jego godności osobistej
 • prawo do akceptacji takim jakim jest
 • prawo do aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 • prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
 • prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 • prawo do badań i eksperymentowania
 • prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa)
 • prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo nauki regulowania własnych potrzeb
 •  


  BIP
  Stworzone dzięki Joomla! Copyright Przedszkole Miejskie w Podkowie Lesnej. Valid XHTML and CSS.