Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Statystyka

Odsłon : 236237
Strona główna Organizacja przedszkola
Organizacja przedszkola
Jadłospis PDF Drukuj Email

Z przyczyn niezależnych naszej placówce

w poszczególnych dniach

jadłospis może ulec zmianie - przepraszamy.

 
Opłaty i organizacja PDF Drukuj Email

.

Czynne od 1 września do 30 czerwca
W godzinach od 7°° do 17°°

.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

.

0płaty obowiązujące od 1 września 2013r

zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r

O zmianie ustaw o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad podstawę programową,

to ilość godzin zadeklarowanych przez rodzicóww karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola

zgodnie z nową ustawą pomnożoną przez stawkę godzinową 1zł/h.

.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest
w godzinach 8.00 - 13.00

.

Godziny płatne to czas pobytu dzieci w przedszkolu

w godzinach 7.00 - 8.00 i 13.00 - 17.00

.

Tabela opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

w roku szkolnym 2016/17

.

ext_lang

 

 

 

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE

PŁATNA Z GÓRY
DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

.

1.Opłaty na konto:

Przedszkole Miejskie im Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

ul. Miejska 7

.

nr 03 1240 6348 1111 0010 6761 9813

W tytule przelewu wpisujemy

Imię nazwisko dziecka: …………………………………………grupa ………..

OPŁATA za POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

miesiąc: ………………………… kwota ………………….

wyżywienie np.: miesiąc ………………………kwota ………..…

.

.

2.Składka na Radę Rodziców

przy Miejskim Przedszkolu im. Krasnala Hałabały

w Podkowie Leśnej ul. Miejska 7

Nr 40 9291 0001 0091 5795 3000 0010

 

W tytule przelewu wpisujemy

Imię nazwisko dziecka:……………………………………………

.

miesiąc …………………………………………

.

Zajęcia dodatkowe :

.

Zajęcia umuzykalniające:

.

Poniedziałek. Środa
8.30 gr. Krasnale 8.30 gr. Krasnale
9.00 gr. Wiewiórki. 9.00 gr. Zajączki
9.30 gr. Sowy

9.30 gr. Sowy

10.00 gr. Zajączki 10.00 gr. Wiewiórki
10.30 gr. Jeżyki 10.30 gr. Jeżyki

.

Odnośnik do artykułu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zajęć dodatkowych
(proszę przycisnąć tekst)

.

Zorganizowane są 4 grupy wiekowe:

I. grupa trzylatki - Zajączki - mgr Dorota Staszewska, mgr Joanna Gajewska
II. grupa trzy-czterolatki - Wiewiórki - mgr Jadwiga Wesołowska, mgr Joanna Gajewska
III. grupa czterolatki - Jeżyki - mgr Renata Niedbało, mgr Aneta Jaworska

IV. grupa pięciolatków - Krasnale - mgr Świętosława Świniarek, mgr Bożena Tomaszek

V. grupa sześciolatków - Sowy - mgr Aneta Żarkiewicz, lic Anna Pietrzak-Miller

Liczebność oddziału - do 25 dzieci.

.

Zebrania z rodzicami w przedszkolu odbywają się:

.

Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców - wrzesień.
Zebrania w grupach wiekowych 3 razy w roku w zależności od potrzeb.

 
Program zajęć PDF Drukuj Email

 

Program wychowawczy

Program wychowawczy

(Aby przeczytać należy nacisnąć ikonę)

 

Program
"Przyjaciele Zippiego"


Program wychowawczy

 

(Aby przeczytać należy nacisnąć ikonę)

 

 

 

 

Program wychowawczy "Szkoła za pasem"

ext_lang

 

(Aby przeczytać należy nacisnąć ikonę)

 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach

edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych

i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości

narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

3) samodzielnie korzysta z toalety;

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 803

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;

3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

2) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin  (światło, temperatura, wilgotność);

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek

może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także

w odniesieniu do innych obiektów;

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;

2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;

2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;

5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;

6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.

Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek,

prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub

innej formie wychowania przedszkolnego; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej  określonych;

2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

 
PDF Drukuj Email
Kadra Przedszkola

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
mgr Bożena Tomaszek

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

mgr Dorota Staszewska
mgr Świętosława Świniarek
mgr Jagoda Wesołowska
mgr Wioleta Kozioł

mgr Katarzyna Jankowska
mgr Joanna Gajewska
mgr Aneta Żarkiewicz
mgr Aneta Jaworska

lic Anna Pietrzak-Miller

 

Religia

 

J. Angielski

 

LOGOPEDA: mgr Aleksandra Pawlaczyk

INTENDENT PRZEDSZKOLA:
mgr Anna Stańczak

PRACOWNICY OBSŁUGI
Małgorzata Wawiórko
Joanna Zwolińska
Ludwika Wojciechowska
Ewa Lewandowska
Elżbieta Czapska
Anna Frańczuk
Stanisław Hajduk

PRACOWNICY KUCHNI:
Krystyna Powirska

Agnieszka Gaca
Katarzyna Olszewska

 
Nadanie imienia PDF Drukuj Email
NADANIE IMIENIA PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ W RAMACH OBCHODÓW 55-LECIA POWSTANIA PRZEDSZKOLA W PODKOWIE LEŚNEJ

Statut Przedszkola dawał możliwość realizacji zadania, jakim było nadanie imienia placówce przedszkolnej na wniosek Rady Pedagogicznej.
Doskonałą okazją do podjęcia działań w tym kierunku były obchody 75-lecia powstania miasta Podkowy Leśnej.
Placówka przedszkolna w Podkowie Leśnej miała już 55 lat, to stało się okazją do uczczenia tej rocznicy przez nadanie imienia.

Kolejnym krokiem było zapoznanie się procedurą, jaką należy wypełnić. W ramach współpracy placówek oświatowych skorzystaliśmy z kilku merytorycznych rad pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Otrębusach.
Najbardziej zainteresowaną grupą byli nauczyciele realizujący założenia rocznego planu pracy.
W dniu 8.X.2001r na radzie pedagogicznej podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia placówce przedszkolnej.
Po przyjęciu wniosku przystąpiono do omówienia i wyboru imienia z pośród licznych propozycji przygotowanych przez każdego nauczyciela.
Przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, patronem przedszkola miała być to postać z bajki, odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę.
Postać literacka stanowiącą cząstkę świata dziecięcego, w którym ożywały lalki, zabawki, rośliny, zwierzęta i przedmioty, tym samym przedstawiając wzory i wartości, wspomagała nauczyciela w oddziaływaniach wychowawczych.
Mając świadomość, iż literatura piękna zajmowała w działalności pedagogicznej bardzo ważne miejsce, służyła kształtowaniu pięknej mowy polskiej i poprzez odpowiednią treść przekazywała formy pożądanych zachowań społecznych, rozwijała uczucia patriotyczne i pobudzała do twórczości. Swoje poszukiwania zacieśniono do literatury polskiej.
Uznano, iż patron placówki powinien pasować do charakterystyki miasta Podkowa Leśna. Po omówieniu wielu propozycji jednogłośny wybór Rady Pedagogicznej wypadł na postać Krasnal Hałabały z bajeczki napisanej przez Lucynę Krzemieniecką w 1936 roku pt. "Z przygód Krasnala Hałabały".

Dorota Siurdyna (Staszewska) przygotowała i przeprowadziła cykl zajęć zapoznających dzieci z bajkową postacią Krasnala Hałabały. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych zaakceptowały Krasnala Hałabałę przemawiającego do dzieci jako pacynka zwracająca się do nich: moje wesołe wiewióreczki, skoczne zajączki, mądre jeżyki i takie imiona postanowiono nadać grupom w naszym przedszkolu.
Kolejnym etapem było skonsultowanie propozycji Rady Pedagogicznej z rodzicami i dziećmi. Do rodziców skierowano ankietą z prośbą o wyrażenie swojej opinii i przedstawienie swoich propozycji. Konsultacja z rodzicami naszych wychowanków spełniła nasze oczekiwania. Wypełniono 50 % ankiet, z których 48 % poparło naszą propozycję.
Złożono wniosek do Zarządu Miasta Podkowie Leśnej o podjęcie uchwały w sprawie nadania przedszkolu imienia Krasnala Hałabały. Na sesji Pani Dyrektor zapoznała radnych i uczestników z motywami naszego działania,w przemówieniu przedstawiła motywy wyboru, przybliżyła dorobek autorki Lucyny Krzemienieckiej, jak również bajkową postać Krasnala Hałabały. Następnie wniosek został przyjęty przez Radę Miasta.
Zamówiono tablicę pamiątkową u artysty rzeźbiarza Andrzeja Kokoszy mieszkańca Podkowy Leśnej i właściciela pracowni i Galerii rzeźby.
Wydawało się, że nic nie powinno zakłócić uroczystości nadania imienia placówce przedszkolnej. Jednak naszą radość przerwał Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, wyrażając dezaprobatę wobec uchwały Rady Miasta w tej sprawie.
Wśród wielu zarzutów jeden był wyjątkowo absurdalny, twierdzono, iż "Hałabała w utworze L. Krzemienieckiej jest uosobieniem wielu negatywnych cech zaprzeczeniem skrzata istniejącego w świadomości wielu pokoleń". Twierdzono również, że postać Krasnala została zmitologizowana przez dyrektora placówki. Uznano tym samym, że uczyniono z Krasnala Hałabały bohatera odbiegającego od literackiego pierwowzoru.
Naszą odpowiedzią na takie zarzuty była jedynie słuszna rada, aby przeczytać uważnie raz jeszcze piękne opowiadania napisane dla dzieci bez doszukiwania się podtekstów, których tam nie było.
Długo przygotowywana uroczystość z czynnym udziałem rodziców, pracowników przedszkola znalazła swój finał w piękny, ciepły i słoneczny dzień 17 maja 2002 roku. Wśród zaproszonych gości były władze miasta oraz absolwenci i sympatycy przedszkola, a było ich wielu. W czasie uroczystego powitania przedstawiono historię przedszkola, jego sukcesy i plany na przyszłość.
Burmistrz Joanna Damaziak odczytała Uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu w Podkowie Leśnej imienia Krasnala Hałabały a następnie odsłoniła tablicę pamiątkową.
Wszyscy zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie teatralne w wykonaniu pięciolatków pt. O wiewiórce lesie i jej ważnym interesie........ Przedstawienie i dekoracje i kostiumy zaprojektowane i wykonane zostały przez mgr Dorotę Siurdynę. Dzieciom z poszczególnych grup nadano imiona, maluchy przyjęły nazwę "skocznych zajączków", średniaki zostały "wesołymi wiewiórkami" a starszaki "mądrymi jeżami".

Po oficjalnej uroczystości wszyscy dobrze się bawili, dzieci uczestniczyły w zabawach z pedagogiki zabawy, a dorośli dopingowali swoje pociechy.
To spotkanie o charakterze piknikowym pozwoliło wielu rodzicom na poznanie ulubionego kolegi własnego dziecka i podpatrzenie jak dziecko zachowuje się w grupie nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie.
Krasnal Hałabała stał się nieodłącznym przyjacielem i pomocnikiem rodziców i wychowawców. Dzieci śledząc jego przygody w różnych porach roku zaczęły poznawać tajemnice przyrody, lasu, pola, łąki. Krasnal Hałabała stał się towarzyszem zabaw, pomocnikiem w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi nieśmiałymi.

Uroczystość pozwoliła zgromadzić byłych pracowników przedszkola, władze miasta, przedstawicieli organizacji i placówek oświatowych i kulturalnych naszego miasta. Do dziś kontynuujemy obchody nazwane przez nas świętem przedszkola. W czasie święta przedszkola przekazywane są przez dzieci poszczególnych grup wiekowych nowych imion dla każdej grupy wiekowej. Święto przedszkola obchodzimy w ramach obchodów Dnia Nauczyciela 14 października. Nauczyciele ramach codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystują cudowną postać, jaką jest Krasnal Hałabała.

 


BIP
Stworzone dzięki Joomla! Copyright Przedszkole Miejskie w Podkowie Lesnej. Valid XHTML and CSS.